همه استان ها
انتخاب استان
تعداد ثبت مسئله : 2,543
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.اخلاقی     3.مذهبی

تعداد ثبت مسئله : 3,918
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.اجتماعی     3.مذهبی

تعداد ثبت مسئله : 577
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.اجتماعی     3.زیرساختی

تعداد ثبت مسئله : 1,203
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.زیرساختی     3.خانواده

تعداد ثبت مسئله : 2,982
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.اجتماعی     3.زیرساختی

تعداد ثبت مسئله : 3,599
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.اجتماعی     3.مذهبی

تعداد ثبت مسئله : 379
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.مذهبی     3.خانواده

تعداد ثبت مسئله : 850
بیشترین ثبت مسئله 1.زیرساختی     2.اجتماعی     3.اقتصادی

تعداد ثبت مسئله : 657
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.مذهبی     3.اجتماعی

تعداد ثبت مسئله : 1,807
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.خانواده     3.زیرساختی

تعداد ثبت مسئله : 1,625
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.اجتماعی     3.خانواده

تعداد ثبت مسئله : 584
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.خانواده     3.اجتماعی

تعداد ثبت مسئله : 2,482
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.مذهبی     3.زیرساختی

تعداد ثبت مسئله : 516
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.مذهبی     3.اجتماعی

تعداد ثبت مسئله : 554
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.اجتماعی     3.تربیتی

تعداد ثبت مسئله : 2,314
بیشترین ثبت مسئله 1.زیرساختی     2.اقتصادی     3.اجتماعی

تعداد ثبت مسئله : 2,557
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.مذهبی     3.خانواده

تعداد ثبت مسئله : 2,382
بیشترین ثبت مسئله 1.اجتماعی     2.اقتصادی     3.تربیتی

تعداد ثبت مسئله : 420
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.مذهبی     3.اجتماعی

تعداد ثبت مسئله : 518
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.اجتماعی     3.زیرساختی

تعداد ثبت مسئله : 2,532
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.زیرساختی     3.اجتماعی

تعداد ثبت مسئله : 2,712
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.اجتماعی     3.مذهبی

تعداد ثبت مسئله : 1,139
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.مذهبی     3.خانواده

تعداد ثبت مسئله : 3,645
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.اجتماعی     3.خانواده

تعداد ثبت مسئله : 2,404
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.مذهبی     3.سایر

تعداد ثبت مسئله : 800
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.اجتماعی     3.خانواده

تعداد ثبت مسئله : 3,064
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.مذهبی     3.اجتماعی

تعداد ثبت مسئله : 2,042
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.اجتماعی     3.مذهبی

تعداد ثبت مسئله : 4,101
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.خانواده     3.زیرساختی

تعداد ثبت مسئله : 889
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.اجتماعی     3.مذهبی

تعداد ثبت مسئله : 1,784
بیشترین ثبت مسئله 1.اقتصادی     2.اجتماعی     3.مذهبی